Van Fré, Christian en Harry dienaars van Jezus Christus door de wil van God. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Musselkanaal zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus.

Misschien herkent u de aanhef. Hij is geïnspireerd op de aanhef van Paulus’ brief aan de Efeziërs. Nu veel gemeenten niet meer bij elkaar kunnen komen groeit ook de afstand tussen mensen in fysiek opzicht. Zo zit Harry in Winschoten, Christian in Ter Apel en Fré in Roden. Toch zijn we met elkaar verbonden niet door een instituut, organisatie of telefoon, maar door een persoon. Die persoon is wat ons bindt, ons drijft en ons doen en laten bepaald. Dat deze persoon 2000 jaar geleden leefde maakt het extra bijzonder. Ook Hij hoeft dus niet fysiek dichtbij te zijn om met Hem verbonden te zijn.

Er zit enorme kracht in het samenkomen van mensen die tegelijkertijd God aanbidden en de naam van Jezus aanroepen. En nu lijkt dat niet mogelijk te zijn voor veel kerken. Op het moment van schrijven gaat bij ons de dienst nog wel door. Of dit zo blijft of dat wij ook een opname moeten maken is onduidelijk op dit moment. Toch mogen wij weten dat waar we ons ook bevinden op de zondag morgen, we altijd verbonden zijn met elkaar door die ene naam. De naam boven alle namen. De naam waarnaast elke andere naam vervaagt. De naam van Jezus!

De bijbel leert ons dat die persoon in ons woont, als we in Hem geloven. Eigenlijk kun je het wel vergelijken met het Corona virus waardoor de wereld nu op zijn kop staat. Als dat virus in een persoon zit komen er allerlei symptomen van dat virus bovendrijven. In het geval van Corona heeft het tot gevolg dat mensen hoge koorts hebben, hoesten, niezen, spierpijn en wat niet meer. Het dwingt de patiënt tot thuisblijven, op bed liggen en in het ergste geval tot ziekenhuis opname.  Waar ze aan beademingsapparatuur liggen. Sommigen sterven zelfs aan de gevolgen.

Als Jezus in een persoon zit zijn er ook allerlei symptomen. Deze symptomen zijn allemaal positief. Zo is het mogelijk blijdschap te voelen als er moeilijke tijden zijn. Je vredig te voelen als er een oorlog om je heen woedt. Geduld op te brengen in stress situaties. Vriendelijk te zijn tegen vijanden. Goed te zijn in slechte tijden. Zachtmoedig te handelen als er hamsterwoede heerst. Zodat je je zelf kan beheersen in deze onzekere tijd.

Deze symptomen kennen we als vruchten van de Geest. Deze hebben christenen door zware tijden heen geholpen. Denk maar eens aan Sint Maarten of Corrie ten Boom. Misschien heb je een vrucht gemist in deze opsomming: de liefde. Ik geloof dat de voorgaande 8 deugden samen de liefde vormen. Je zou kunnen zeggen dat de vrucht liefde is  en die vrucht bestaat uit verschillende partjes [net als een mandarijn bijvoorbeeld). Het zijn de symptomen die bij het virus horen dat Jezus Christus heet. De Heilige Geest bewerkt dit bij mensen die er voor open staan. Hij geeft het als een genadegave.

Het gevolg is niet dat we sterven maar dat we leven, meer dan ooit. En dat komt omdat Jezus voor ons stierf en ons zo nieuw leven gaf. Daar waar het virus eindigt met de dood begint Gods liefde met de dood. We weten dat als wij die dood van Jezus op ons leven betrekken, wij zullen leven zoals Jezus nu ook leeft. De dood heeft dus niet het laatste woord maar inspireert ons christenen om onze naaste lief te hebben en het goede te doen. Juist in tijden zoals deze.

De wereld, die zonder Jezus, door dendert in de 21ste eeuw kent deze liefde niet. Mensen zijn oprecht verbaasd als ze één van die partjes liefde ervaren. Sinds enige tijd heb ik (Fré) de gewoonte om de caissière bij naam te noemen als ze een naambordje op heeft. Dit partje vriendelijkheid tovert bijna altijd, op zijn minst een glimlach tevoorschijn. Ze worden gezien! Dit is de kracht van genade gecombineerd met liefde.

Wij als christenen zijn geroepen om de liefde die we ontvangen uit te delen aan iedereen, zelfs (of misschien wel juist) als we een hekel aan ze hebben. Stel je eens voor wat voor verschil wij kunnen maken in tijden als deze! Wat als wij als christenen onze medemens zo liefhebben? Wat als wij doen wat Jezus zegt in Matt 25:3 1- 40: hongerigen eten geven, dorstigen te drinken, vreemdelingen gastvrij ontvangen, naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken. Wat denkt u wat er gebeurd? Als een vriendelijk woord bij een caissière al zoveel teweeg brengt. Ze gaan op zoek naar een bron... Waar komt die liefde vandaan? En wie zoekt die vindt!

Deze tijd, die onzeker is, biedt ons enorme kansen!

·         De kans om te groeien in geloof!

·         De kans om de vrucht van de liefde te laten groeien.

·         De kans om onze Heer en heiland te laten zien aan mensen die bang zijn voor de dood.

·         De kans om zijn liefde te geven (het is beter te geven dan te ontvangen).

·         De kans om te laten zien dat God iedereen bij naam kent en dat Hij van ze houdt.

Dus laten wij, als heiligen die het virus van de liefde in ons hebben, dit moment aangrijpen. Zoals het gezegde luidt “Never waste a good crisis". Zodat Joh. 13:34 waar wordt. Dus sporen wij jullie en ons aan om dingen te verzinnen waaruit onze liefde blijkt. In het klein (boodschappen voor de ouderen, koken voor mensen die ziek zijn) of in het groot. Verzin iets, bidt tot God om inspiratie... als het maar de liefde voor onze naaste dient. Zodat Gods naam verheerlijkt wordt en Zijn liefde zichtbaar. Omdat we mensen zien, zoals Jezus ons zag, gebroken en verloren, maar bovenal geliefd door de Vader.

Vrede zij de broeders en zusters, en liefde met geloof, van God de vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met u allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben.  Amen

Fré, Harry en Christian